1. Sąvokos

1.1. Programėlė – mobiliajam įrenginiui skirta programa „CharyTime“.

1.2. Vartotojas – bet kuris Programėlėje užsiregistravęs asmuo.

1.3. CharyTime– Viešoji Įstaiga “Gerumo Slėnis”, juridinio asmens kodas 301818156, registruotos buveinės adresas Upės g. 5, Vilnius.

1.4. Taisyklės – šios Programėlės naudojimo ir Paslaugų teikimo taisyklės.

1.5. Privatumo politika  Programėlėje pateikta Privatumo politika, nustatanti Vartotojo duomenų rinkimo, saugojimo bei naudojimo tvarką.

1.6. Partneris – ne pelno siekianti organizacija, kuriai galima paaukoti programėlėje surinktus taškus. Partnerių sąrašas pateikiamas Programėlėje.

1.7. Paslaugos – Programėlėje teikiamos tarpininkavimo paslaugos tarp Vartotojo ir Partnerio Taisyklėse nustatyta tvarka.

  1. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Vartotojo, CharyTime bei Partnerio teisės ir pareigos, Paslaugų teikimo tvarka, šalių atsakomybė ir kitos su Paslaugų teikimu susijusios nuostatos.

2.2. Siekdamas gauti Paslaugas Vartotojas privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Jeigu Vartotojas su Taisyklėmis ir/ar Privatumo politika nesutinka, Paslaugos jam nėra teikiamos.

2.3. Programėlėje užsiregistruoti ir gauti CharyTime teikiamas Paslaugas turi teisę tik veiksnūs fiziniai asmenys. Vartotojas, registruodamasis Programėlėje sutinka su šiomis Taisyklėmis, tuo patvirtina, kad jis turi teisę gauti Paslaugas.

2.4. Visos intelektinės nuosavybės teisės į „CharyTime“ prekės ženklą ir Programėlę (jos programinį kodą, dizainą, duomenų bazę, nuotraukas, aprašymus ir pan.) priklauso CharyTime arba CharyTime turi teisę jomis naudotis. Joks naudojimasis Programėle ar Paslaugomis negali būti suprantamas kaip pagrindas suteikti ar perleisti Vartotojui aukščiau nurodytas intelektinės nuosavybės teises.

  1. Paslaugų teikimo tvarka

3.1. Vartotojui suteikiama galimybė Programėlėje sukurti paskyrą, gauti taškus vykdant įvairias užduotis (interaktyvi reklama, video, apklausa) ir aukoti juos mūsų partneriams.

3.2. Gaunamų taškų kiekis už įvykdyta užduotį gali kisti. Mažiausiai yra gaunamas 1 taškas už 1 užduotį.

3.3. Vieno taško kaina yra 0.01 euro (gali kisti).

3.4. Pinigines išmokas už užduočių įvykdymą suteikia su CharyTime bendradarbiaujančios įmonės.

3.5. 70% iš įmonių gaunamų pinigų yra skirstomi tarp CharyTime partnerių (atsižvelgiant į gautų taškų kiekį),

30% iš įmonių gaunamų pinigų yra skiriami programėlės išlaikymui ir vystimui.

3.6. Pinigai yra pervedami mūsų partneriams kartą per mėnesį, jeigu taškų suma neviršija 10 eurų ši suma yra pridedama prie sekančio mėnesio išmokų.

3.7. Gaunamų taškų kaina peržiūrint nemokamas reklamas už kurias CharyTime negauna užmokesčio gali kisti.

Vartotojo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Vartotojas, siekdamas gauti Paslaugas, įsipareigoja užsiregistruoti Programėlėje (sukuriant Vartotojo paskyrą) ir pateikti tikslius ir teisingus, registracijos metu reikalaujamus duomenis.

4.2. Vartotojas atsako už prisijungimo informacijos (paskyros prisijungimo vardo ir slaptažodžio) slaptumą ir įsipareigoja neperduoti šių duomenų tretiesiems asmenims.

4.3. Vartotojas įsipareigoja naudotis Programėle bei teikiamomis Paslaugomis tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais bei laikydamasis šių Taisyklių, viešosios tvarkos ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

4.5. Vartotojas neturi teisės bet kokiu būdu bandyti prisijungti prie Programėlės administratoriaus teisėmis, gauti, keisti, kopijuoti, naudoti Programėlės programinio kodo, keisti Programėlės turinį ar išvaizdą ar kitaip kenkti Programėlės veikimui.

4.6. Vartotojas turi teisę bet kada atsisakyti CharyTime teikiamų Paslaugų. Tokiu atveju Vartotojas turi ištrinti savo paskyrą Programėlėje.

  1. CharyTime teisės ir įsipareigojimai

5.1. Jei Vartotojas bando pakenkti Programėlės darbo stabilumui ir/ar saugumui ar pažeidžia Taisyklėse nurodytus įsipareigojimus, CharyTime turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Programėle ir/arba panaikinti Vartotojo paskyrą. Bet kokie bandymai pakenkti Programėlės darbo stabilumui yra tiriami ir gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms.

5.2. CharyTime turi teisę savo nuožiūra pakeisti Programėlės veiklą, pobūdį ar formą, laikinai arba visam laikui nutraukti Paslaugų teikimą, apie tai iš anksto nepranešęs Vartotojui.

5.3. CharyTime įsipareigoja gerbti Vartotojo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Vartotojo paskyroje, ir naudoti tokią informaciją Privatumo politikoje ir Taisyklėse nustatyta tvarka.

  1. Šalių atsakomybė

6.1. Vartotojas yra visiškai atsakingas už Programėlėje pateiktų duomenų teisingumą.

6.2. Vartotojas pats atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis Programėle.

6.3. Užsiregistravęs Vartotojas pats atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims ir iš to kylančias pasekmes.

6.4. Jei Programėlėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, CharyTime nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

  1. Baigiamosios nuostatos

7.1. CharyTime pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus CharyTime skelbia Programėlėje.

7.2. Jei po Taisyklių pakeitimo Vartotojas toliau naudojasi Programėle, CharyTime teikiamomis Paslaugomis ir/arba nesiima jokių aktyvių veiksmų, išreiškiančių Vartotojo prieštaravimą, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

7.3. Jeigu Vartotojas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi nustoti naudotis Paslaugomis ir ištrinti savo paskyrą iš Programėlės arba apie tai pranešti CharyTime elektroninio pašto adresu info@charytime.com. Tokiu atveju Vartotojo paskyra Programėlėje panaikinama ir Paslaugos Vartotojui nebeteikiamos.

7.5. CharyTime visus pranešimus Vartotojui siunčia Vartotojo paskyroje pateiktu elektroninio pašto adresu. Tokiu būdu įteiktas pranešimas laikomas Vartotojui įteiktu tinkamai.

7.6. Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu atsiradusiems šalių santykiams taip pat taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

© 2019 CharyTime. Visos teisės saugomos.

LT
EN LT